Regulamin Karty Lojalnościowej obowiązujący wyłącznie w perfumerii stacjonarnej Sillage w Łodzi

  

  

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Programu Lojalnościowego KARTA LOJALNOŚCIOWA „Perfumeria Sillage”

jest Perfumeria Niszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-457), ulica Pabianicka 245, Wpisaną przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2023-05-09 r, posiadającej numer NIP: 7292749836 oraz REGON: 525251069 (dalej jako: Organizator lub Perfumeria Sillage).

Celem Programu Lojalnościowego KARTA STAŁEGO KLIENTA „Perfumeria Sillage” (zwanego dalej Programem Lojalnościowym) jest premiowanie Klientów za zakupy dokonywane w sklepach stacjonarnych sieci „Perfumerii Sillage” (dalej jako Sklepy) i wsparcie sprzedaży towarów z asortymentu Sklepów.

Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej "Uczestnik"), dokonujące zakupów w Sklepach Organizatora. Klient staje się uczestnikiem Programu Lojalnościowego po odebraniu KARTY LOJALNOŚCIOWEJ w postaci fizycznej – karty plastikowej (dalej "Karta") od pracownika (kasjera) Sklepu oraz po aktywowaniu Karty.

Karta nie jest kartą imienną ani nie jest środkiem płatniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. z dnia 28 września 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2360).

Do aktywowania Karty niezbędne jest podanie przez klienta Imię, Nazwiska, adres e-mail oraz swojego numeru telefonu, dane te zostaną przypisane do Karty i umożliwią jej identyfikację. Uczestnicy Programu Lojalnościowego dokonując zakupów u Organizatora uzyskują punkty za wydanie określonej kwoty pieniędzy, które zostają zapisane na Karcie.

 

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego w dowolnej chwili jego trwania. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę.

Przystąpić do Programu Lojalnościowego i aktywować Kartę można przy kasie Sklepu, w następujący sposób: Klient przy kasie Sklepu podaje kasjerowi Sklepu Imię, Nazwiska, adresu e-mail oraz swój numer telefonu, następnie otrzymuje od kasjera plastikową, aktywną Kartę z unikalnym numerem Uczestnika.

Uczestnik poprzez podanie pracownikowi (kasjerowi) Sklepu Imię, Nazwisko, adresu e-mail oraz numer telefonu oświadcza, że: wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia, oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Pod jednym numerem telefonu oraz adresem e-mail można zarejestrować tylko jedną Kartę.

Organizator może zablokować Kartę Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub podał nieprawdziwy numer telefonu bądź adres e-mail, lub numer telefonu bądź adres e-mail innej osoby.

Organizator może dezaktywować Kartę na wypadek zażądania przez Uczestnika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Z chwilą zablokowania Karty Uczestnika, zgromadzone na koncie punkty zostaną unieważnione.

W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w tym celu wystarczy dezaktywować Kartę w dowolnym Sklepie Organizatora, zgłaszając wolę rezygnacji uczestnictwa w Programie Lojalnościowym pracownikowi (kasjerowi) Sklepu, który dokona dezaktywacji Karty. Z chwilą złożenia w/w oświadczenia, zgromadzone i niezrealizowane punkty zostaną unieważnione i nastąpi zamknięcie Karty.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Perfumeria Niszowa Sp. z o.o. ul. Pabianicka 245 93-457 Łódź NIP: PL7292749836 

Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 

Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana pisemnie na adres zwrotny podany przez Uczestnika. 

 

§3 ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Uczestnik uczestnicząc w Programie Lojalnościowym gromadzi punkty na Karcie poprzez zakup towarów w Sklepach Organizatora.

Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie Karty kasjerowi, celem sczytania kodu Karty lub podanie kasjerowi swojego zarejestrowanego w Programie Lojalnościowym numeru telefonu lup adresu e-mail i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.

Należne punkty będą naliczane tylko w przypadku potwierdzenia danej transakcji za pomocą Karty lub zarejestrowanego numeru telefonu bądź adresu e-mail Uczestnika.

Nie ma możliwości naliczania punktów po zakończeniu transakcji, np. za okazaniem paragonu.

Punkty mogą zostać naliczone tylko jeden raz za każdą transakcję. Wartość transakcji, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej zostaje przeliczona na punkty, w ten sposób, że za każe pełne 20,00 złotych wartości zakupu Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Jeden punkt na karcie lojalnościowej ma wartość 1 złotego.

 

Przykładowe przeliczenie wydanej kwoty w sklepie na punkty:

200 złotych – otrzymujesz 10 punktów, czyli równowartość 10,00 złotych

500 złotych – otrzymujesz 25 punktów, czyli równowartość 25,00 złotych

1000 złotych – otrzymujesz 50 punktów, czyli równowartość 50,00 złotych

1600 złotych – otrzymujesz 80 punktów, czyli równowartość 80,00 złotych

2500 złotych – otrzymujesz 125 punktów, czyli równowartość 125,00 złotych

 

Punkty zgromadzone na Karcie nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży lub zamiany.

Uczestnik może sprawdzić stan punktów na Karcie przy stanowisku kasowym w sklepach organizatora lub na wydruku po zakończonej transakcji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów. Za prawidłowość naliczania punktów odpowiada Organizator.

Od momentu aktywacji Karty, Uczestnik będzie również uprawniony do korzystania ze specjalnych ofert dedykowanych wyłącznie Uczestnikom Programu Lojalnościowego.

Karta jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Organizatora o utracie, kradzieży lub zniszczeniu Karty.

W przypadku braku powiadomienia Organizatora o utracie lub kradzieży Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.

 

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Organizator, czyli Perfumeria Niszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-457), ulica Pabianicka 245, Wpisaną przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2023-05-09 r, posiadającej numer NIP: 7292749836 oraz REGON: 525251069.

Dane osobowe są przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – (dalej RODO).

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Organizatora pod adresem e-mail lub korespondencyjnie na adres 42-200 Częstochowa ul. Krakowska 45 z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

Dane osobowe Uczestników Programu Lojalnościowego są przetwarzane w celu:

a. organizacji Programu Lojalnościowego i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie (art. 6 ust.1 lit. b RODO);

b. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lut. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Programie Lojalnościowym.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (nieobowiązkowe), jednakże ich niepodanie spowoduje, że uczestnictwo w Programie Lojalnościowym nie będzie możliwe.

Dane osobowe są przekazywane upoważnionym pracownikom Organizatora oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, w szczególności dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Z danych osobowych Organizator będzie korzystał:

a. Przez okres uczestnictwa Uczestnika w Programie Lojalnościowym w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celi organizacji Programu Lojalnościowym i wykonania zobowiązań Administratora, wynikających z uczestnictwa w Programie;

b. Przez okres nie dłuższy, niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz przez okres niezbędny do realizacji ewentualnych reklamacji.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania tych danych, oraz ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w formie pisemnej.

Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości publicznej w Sklepach oraz na stronie internetowej Organizatora.

Aktualny tekst Regulaminu udostępniany jest na stronie internetowej Organizatora: . Oraz w Sklepach w formie papierowej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Czas zakończenia Programu Lojalnościowego będzie podany przez Organizatora z miesięcznym wyprzedzeniem i zostanie ogłoszony w Sklepach Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: www.sillage.pl.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2024 roku i trwa do odwołania przez Organizatora.

 

Zamknij
Kliknij po więcej produktów.
No products were found.

Menu

Ustawienia

Kliknij po więcej produktów.
No products were found.

Utwórz darmowe konto aby zapisać w ulubionych.

Zarejestruj