REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

 

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady nabywania i realizacji przedpłaconych Kart podarunkowych  „Perfumerii Sillage”.

  

I. DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. Wydawca – Perfumeria Niszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-457), ulica Pabianicka 245, Wpisaną przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2023-05-09 r, posiadającej numer NIP: 7292749836 oraz REGON: 525251069.

 2. Salon sprzedaży – stacjonarny punkt sprzedaży Towarów, zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oznaczony znakiem towarowym: Sillage Perfumeria Niszowa.

 3. Karta podarunkowa – bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Salonach sprzedaży w zakresie ustalonego limitu kwotowego.

 4. Klient – osoba, która w Salonie sprzedaży dokonuje zakupu Karty Podarunkowej.

 5. Użytkownik – każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Salonie sprzedaży.

 6. Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Salonach sprzedaży.

 7. Transakcja – operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej na Towary oferowane przez Wydawcę.

 

II. NABYCIE I WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Karta podarunkowa może zostać nabyta w każdym Salonie sprzedaży.

 2. Klient ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na wybraną kwotę nie mniejszą niż 200 zł (słownie: dwieście złoty). Zakup Karty podarunkowej możliwy jest wyłącznie w walucie PLN.

 3. Wartość Karty Podarunkowej równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

 4. Karta podarunkowa wydawana jest Klientowi na plastikowym nośniku.

 5. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Wydawcę. Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty podarunkowej.

 6. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty.

 7. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

 8. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.

 9. Karta podarunkowa nie podlega zwrotom ani wymianie na środki pieniężne.

 10. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty podarunkowej.

 11. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 

III. TERMIN WAŻNOŚCI I UŻYTKOWANIE KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie w Salonach sprzedaży.

 2. Środki zgromadzone na Karcie podarunkowej mogą być wykorzystane przez Użytkownika w dowolnie wybranym Salonie sprzedaży w części lub w całości. Pozostałe na Karcie podarunkowej środki mogą być wykorzystane w innym Salonie sprzedaży, niż Salon sprzedaży, w którym Użytkownik dokonał pierwszej Transakcji.

 3. Karta podarunkowa daje możliwość, wedle wyboru Użytkownika, do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów Towarów w Salonach sprzedaży do wysokości przyznanego na Karcie podarunkowej limitu.

 4. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą wysokości ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.

 5. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny inną formą płatności akceptowalną w Salonie sprzedaży, w tym za pomocą innej Karty podarunkowej.

 6. Karta Podarunkowa jest ważna od momentu jej wydania Użytkownikowi w Salonie sprzedaży i nie wymaga dodatkowej aktywacji przez Użytkownika.

 7. Termin ważności Karty podarunkowej wynosi 24 miesiące od daty jej nabycia przez Użytkownika od Wydawcy.

 8. Karta podarunkowa po upływie terminu jej ważności może zostać ponownie aktywowana przez Wydawcę wyłącznie w przypadku niewykorzystania przez Użytkownika w okresie jej ważności pozostałych na niej środków. W celu przedłużenia terminu ważności Karty podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest zgłosić żądanie ponownej aktywacji Karty podarunkowej w dowolnie wybranym Salonie stacjonarnym.

 9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Transakcji Kartą podarunkową w przypadku:

 1. braku środków na Karcie podarunkowej,
 2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej w Salonie sprzedaży, w tym w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy lub uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej,
 3. braku ponownej aktywacji Karty podarunkowej przez Wydawcę za żądanie Użytkownika, po upływie jej okresu ważności.

  

 1. Przy realizacji Karty podarunkowej, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania niewykorzystanej części środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej w gotówce. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty podarunkowej, pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty podarunkowej.

 2. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.

 3. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia aktualnej wysokości wartości Karty podarunkowej do wykorzystania, bezpośrednio w Salonach sprzedaży.

 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone bądź, które po przekazaniu Użytkownikowi, zostały uszkodzone lub zniszczone. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty podarunkowej, Karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

 

IV. ZWROT I REKLAMACJA TOWARÓW NABYTYCH ZA POMOCĄ KARTY PODARUNKOWEJ

 1. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach sprzedaży przy użyciu Karty podarunkowej Użytkownik otrzyma od Wydawcy zwrot środków finansowych w postaci punktów na Karcie podarunkowej w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi.

 2. Do Karty podarunkowej wydanej Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów znajdują zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku reklamacji Towarów nabytych w Salonach sprzedaży przy użyciu Karty podarunkowej, Użytkownikowi przysługują uprawnienia określone w Kodeksie cywilnym.

 

V. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty podarunkowej lub uszkodzenia Karty podarunkowej powstałego przed jej zakupem bądź w trakcie akceptowania Karty podarunkowej przez Wydawcę.

 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej w dowolnie wybranym Salonie sprzedaży, w godzinach pracy salonu.

 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Wydawca rozpoznaje sprawę w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez niego adres bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody decyzji.

 6. Wydawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 7. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej dalsze prawidłowe używanie Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty podarunkowej.

 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie podarunkowej. Okres ważności Karty podarunkowej będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla reklamowanej Karty podarunkowej.

 9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgłaszającego reklamacje następuje zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych Wydawcy dostępną pod adresem: https://sillage.pl/content/9-polityka-prywatnosci

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej: https://sillage.pl

 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronach internetowych wskazanych w ust. 1 powyżej oraz w Salonach sprzedaży.

  

Regulamin obowiązuje od 22.02.2024 .

 

Zamknij
Kliknij po więcej produktów.
No products were found.

Menu

Ustawienia

Kliknij po więcej produktów.
No products were found.

Utwórz darmowe konto aby zapisać w ulubionych.

Zarejestruj